Licencja

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Oprogramowanie, skrypty, CMS'y, szablony, autorem jest SIBI.pl.

2. Licencjodawca ­ podmiot posadający pełne prawa do Oprogramowania ­SIBI.pl

3. Licencjobiorca ­ osoba, która zakupiła oprogramowanie i akceptuje warunki nieniejszej licencji.

PRAWA WŁASNOŚCI :

1. Skrypt CMS ISP jest chroniony prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Autorzy skryptu zezwalają na jego użytkowanie pod zawartymi w tym dokumencie warunkami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA:

1. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za wadliwe użytkowanie skryptu, oraz:

a. nadmierne obciążenie zasobów serwera, 
b. utratę danych wynikającą z błędów skryptu, 
c. treści umieszczone w serwisie, 
d. straty finansowe, szkody oraz roszczenia stron trzecich. 

2. Autorzy nie udzielają żadnej gwarancji odnośnie działania oraz poprawnego funkcjonowania skryptu wynikającego z nieaktualnego oprogramowania wymaganego przez skrypt.

ZAKRES UŻYTKOWANIA:

1. Niniejsza licencja upoważnia do zainstalowania/wykorzystania skryptu jedynie w obrębie jednej domeny/subdomeny.

2. Licencjobiorca może wykorzystać go do własnych potrzeb, ale zgodnie z aktualnie panującym prawem.

3. Dopuszczalne jest modyfikowanie przez licencjobiorcę kodu źródłowego skryptu, ale należy zachować elementy wizualne panelu administracyjnego w takim stanie jakie je zastał,

4. Zakazuje się sprzedaży, odsprzedaży, dzierżawienia, wypożyczania oraz udostępniania skryptu osobom trzecim bez uprzedniej zgody Licencjodawcy.

5. Zakazuje się sprzedaży, odsprzedaży, dzierżawienia, wypożyczania oraz udostępniania elementów skryptu, w tym fragmentów kodu źródłowego, przed jak i po modyfikacji.

6. Zakazuje się sprzedaży, odsprzedaży, dzierżawienia, wypożyczania oraz udostępniania zmodyfikowanej wersji skryptu jak i niezmodyfikowanej.

7. Zabrania się usuwania adnotacji o autorach zawartych w kodzie źródłowym.

8. Licencjobiorca ma prawo do odsprzedaży/oddania serwisu (domena wraz ze skryptem CMS ISP) przekazując obecną licencję na rzecz nowego nabywcy informując go o niniejszych postawnowieniach licencyjnych.

9. W przypadku, gdy licencjobiorca przekazuje serwis zrzeka się prawa do użytkowania skryptu. 

10. Zabrania się usuwania z stopki skryptu odnośnika do serwisu SIBI.pl chyba że została zakupiona odpowienia licencja. 

ZASTRZEŻENIA:

1. Autorzy skryptu zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień licencji z uprzednim poinformowaniem licencjobiorcy.

2. Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną o aktualizacjach skryptu.

3. Złamanie postanowień licencyjnych wiąże się z utratą wszelkich przywilejów, które gwarantuje kupno skryptu (np. pomocy technicznej, aktualizacji). W szczególnych przypadkach złamanie licencji wiąże się z wszczęciem postępowania na drodze sądowej.